Πολιτική Επιχειρησιακής Συνέχειας

Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας

Ο Υπεύθυνος Επιχειρησιακής Συνέχειας έχει την ευθύνη για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της εύρυθμης λειτουργίας του ΣΔΕΣ, καθώς και για την ενημέρωση όλου του προσωπικού της Εταιρείας σχετικά με την παρούσα Πολιτική Επιχειρησιακής Συνέχειας.

Το σύνολο του προσωπικού της Εταιρείας που εμπλέκεται στις δραστηριότητες και διαδικασίες που αφορούν την Επιχειρησιακή Συνέχεια έχει την ευθύνη να εφαρμόζει την Πολιτική και τις ανάλογες Διαδικασίες στον τομέα της εργασίας του.

Η Διοίκηση και όλοι οι εργαζόμενοι της EUROPA SECURITY δεσμευόμαστε στην επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών του ΣΔΕΣ για τη διασφάλιση της Επιχειρησιακής Συνέχειας της Εταιρείας.

H Επιχειρησιακή Συνέχεια αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα της EUROPA SECURITY προκειμένου:

Διευθύνων Σύμβουλος της EUROPA SECURITY Ι.Ε.Π.Υ.Α. ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε