Πολιτική Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας

 

H Επιχειρησιακή Συνέχεια αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα της EUROPA SECURITY προκειμένου:

 • Να διασφαλίσει τη συνέχιση κρίσιμων δραστηριοτήτων σε περίπτωση διακοπής,
 • Να περιορίσει τυχόν ζημίες στη φήμη και την αξιοπιστία της Εταιρείας σε περίπτωση διακοπής,
 • Να προστατεύσει τα συμφέροντα της Εταιρείας και όσων συναλλάσσονται με αυτή,
 • Να επιστρέψει σε κανονικά επίπεδα λειτουργίας το ταχύτερο δυνατόν,
 • Να μειώσει τον λειτουργικό κίνδυνο εκδήλωσης περιστατικών διακοπής, ούτως ώστε να αυξήσει την επιχειρησιακή διαθεσιμότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Για την επίτευξη των ανωτέρω, η EUROPA SECURITY  διατηρεί Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας (ΣΔΕΣ) με τους ακόλουθους αντικειμενικούς σκοπούς:

 • Προτεραιότητα στη διαφύλαξη της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων της Εταιρείας,
 • Συστηματική εκτίμηση & αξιολόγηση των κινδύνων που αφορούν την Επιχειρησιακή Συνέχεια,
 • Εφαρμογή συστηματικών μεθόδων για την εκτίμηση των επιπτώσεων σε περίπτωση διακοπής και την αποτύπωση απαιτήσεων ανάκαμψης ώστε να διασφαλίζεται ένα ελάχιστο αποδεκτό επίπεδο λειτουργίας της Εταιρείας,
 • Θέσπιση συγκεκριμένων στρατηγικών ανάκαμψης και σύνταξη εφαρμόσιμων σχεδίων για την αντιμετώπιση περιστατικών επιχειρησιακής συνέχειας,
 • Αξιολόγηση και βελτίωση των σχετικών σχεδίων μέσω της δοκιμαστικής εφαρμογής τους,
 • Αποτελεσματικός χειρισμός περιστατικών που διακόπτουν τη λειτουργία της Εταιρείας,
 • Διαρκής ενημέρωση της Διοίκησης και του προσωπικού σε θέματα επιχειρησιακής συνέχειας,
 • Πιστή εφαρμογή της κείμενης εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, των υποχρεώσεων που προκύπτουν από συμβάσεις, και των απαιτήσεων του Διεθνούς Προτύπου ISO 22301,
 • Δέσμευση της Διοίκησης και των εργαζομένων για τη συνεχή βελτίωση του ΣΔΕΣ.

Ο Υπεύθυνος Επιχειρησιακής Συνέχειας έχει την ευθύνη για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της εύρυθμης λειτουργίας του ΣΔΕΣ, καθώς και για την ενημέρωση όλου του προσωπικού της Εταιρείας σχετικά με την παρούσα Πολιτική Επιχειρησιακής Συνέχειας.

Το σύνολο του προσωπικού της Εταιρείας που εμπλέκεται στις δραστηριότητες και διαδικασίες που αφορούν την Επιχειρησιακή Συνέχεια έχει την ευθύνη να εφαρμόζει την Πολιτική και τις ανάλογες Διαδικασίες στον τομέα της εργασίας του.

Η Διοίκηση και όλοι οι εργαζόμενοι της EUROPA SECURITY δεσμευόμαστε στην επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών του ΣΔΕΣ για τη διασφάλιση της Επιχειρησιακής Συνέχειας της Εταιρείας.

 

Η Διευθύνων Σύμβουλος

Ν. Πλευριά